Kategoria: Konkursy

KONKURS! Wytypuj wynik meczu i wygraj koszyk węgierskich słodkości.

1. Definicje

1. Organizatorem konkursu jest Firma NIVISCA LIMITED Sp.K., Niwiska 24E, 98-405 Galewice,
NIP 9970155185. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez Biuro Obsługi, dostępne pod numerem telefonu +48 733-780-700 (Pon.- Pt. 8.00-17.00; Sob. 8.00 – 12.00)*

2. Fundatorem i dostawcą nagród w konkursie jest Organizator konkursu.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni użytkownik serwisu Facebook

4. Nagrodę w konkursie stanowi: zestaw węgierskich smakołyków

5. Każdy Laureat Konkursu otrzyma jeden zestaw węgierskich smakołyków.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

2. Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 13.11.2021 r. (09.00) do 15.11.2021 r. (20.00)

2. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi do dnia 19.11.2021 r. na stronie https://www.facebook.com/meblinePL

3. Laureaci Konkursu mają 2 (dwa) dni na skontaktowanie się z Organizatorem (profil meblinePL) za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
Nagrody zostaną rozesłane do laureatów konkursu w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty ogłoszenia wyników.

3. Zasady konkursu

1. W czasie trwania Konkursu, na profilu MeblinePL na portalu Facebook dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/meblinePL zostanie zamieszczony post z zadaniem konkursowym.

2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe można udzielać za pośrednictwem portalu Facebook (w komentarzu pod postem konkursowym). Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie. Zgłoszone odpowiedzi zostaną ocenione przez komisję konkursową, składającą się z osób wybranych przez Organizatora. Komisja oceni zgłoszone odpowiedzi, jako kryterium przyjmując przede wszystkim prawidłowość oraz szybkość zgłoszeń. Spośród udzielonych przez Uczestników odpowiedzi, komisja konkursowa wybierze 5 (pięć) prawidłowych odpowiedzi.

3. Laureaci Konkursu mają 2 (dwa) dni na skontaktowanie się z Organizatorem (profil meblinePL) za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook w celu potwierdzenia swojej tożsamości i adresu, w tym adresu e-mail) pod który ma zostać wysłana nagroda.

4.Czas przyjęcia odpowiedzi (data dzienna i godzina) rozstrzygany jest zgodnie z rejestracją odpowiedzi na portalu Facebook.

5.Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz udzieleniem na rzecz Organizatora nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na komercyjne posługiwanie się udzielonymi na pytanie konkursowe odpowiedziami na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, powielanie (bez ograniczeń dotyczących liczby kopii ani nośników danych), wprowadzenie do pamięci komputerów, sieci (zewnętrznych lub wewnętrznych, w tym sieci Internet) oraz publiczne prezentowanie w serwisach społecznościowych, takich jak www.facebook.com

6. Odpowiedzi zawierające treści w oczywisty sposób niezwiązane z celem Konkursu (w szczególności z zadaniem), dyskryminujące, mogące naruszyć uczucia religijne lub poczucie przynależności narodowej lub etnicznej, naruszające obowiązujące normy prawne, moralne, propagujące przemoc, alkohol lub narkotyki, a także mogące naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby, są wyłączone z udziału w Konkursie na mocy Regulaminu.

7. Uczestnik zapewnia, że udzielona przez niego odpowiedź konkursowa jest efektem jego własnej, oryginalnej, indywidualnej twórczości i że nie narusza ona praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich).

8. W przypadku, jeżeli w Zgłoszeniu utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą tej osoby na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby w ramach Zgłoszenia poprzez rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem w tym na stronach wybranych serwisów internetowych, w szczególności na Facebooku.

4. Wyłączenia z konkursu

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby, które podejmą działania zmierzające do przeciążenia systemu informatycznego Organizatora lub inne działania mające na celu rozporządzenie Nagrodami w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.

5. Dostawa Nagród

1.Warunkiem otrzymania Nagrody przez Laureata, jest podanie aktualnych danych teleadresowych. Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora na adres podany w wiadomości prywatnej

6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, z dopiskiem „Mecz przyjaźni” na adres: Firma NIVISCA LIMITED Sp.K. , Niwiska 24E, 98-405 Galewice w terminie 14 (czternastu) dni od zaistnienia przyczyny reklamacji. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Organizator w terminie 14 dni poinformuje Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

2. Z powodu ograniczeń czasowych, spowodowanych krótkim czasem trwania konkursu, od decyzji Organizatora odwołanie nie przysługuje.

7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na życzenie może również zostać wysłany na wskazany adres e-mail w formacie PDF.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,
jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego i skutecznego funkcjonowania Konkursu lub Programu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, oraz zapewnienia Nagrody laureatom w przypadku uchybień ze strony Fundatora, lub nieprzewidzianych trudności z dostarczeniem Nagrody leżących po stronie Fundatora
Zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia nowego brzmienia Regulaminu na fanpage’u
na stronie http://www.facebook.com/

3. Organizator zobowiązuje się do przesłania pisemnego uzasadnienia wprowadzonych zmian na podany przez Uczestnika adres e - mail w przypadku stwierdzenia przez Uczestnika naruszenia jego praw lub różnicowania jego sytuacji względem innych Uczestników z powodu wprowadzonych w Regulaminie zmian.

4.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z portalem Facebook.

5.Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników konkursu, którzy zgłaszają swój udział w konkursie jest wyłącznie Organizator konkursu, a nie portal Facebook. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

6.Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty wynikające z reklamacji dotyczących konkursu oraz upublicznienia konkursu za pośrednictwem portalu Facebook. Organizator zwalnia portal Facebook z takiej odpowiedzialności.
*opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora