WIELKA WYPRZEDAŻ -50%! SPRAWDŹ | Przy zamówieniach powyżej 2999 zł otrzymasz 5% zniżki za pomocą kodu EXTRA5. Darmowa dostawa od 3500 zł

Regulamin sklepu internetowego mebline.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.mebline.pl.

Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod www.mebline.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NIVISCA LIMITED Sp.K. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.mebline.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.mebline.pl, prowadzony jest przez NIVISCA LIMITED Sp.K. Niwiska 24E 98-405 Galewice.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

2.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NIVISCA LIMITED Sp.K. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mebline.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. NIVISCA LIMITED Sp.K. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez NIVISCA LIMITED Sp. K. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy NIVISCA LIMITED Sp. K..

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody NIVISCA LIMITED Sp. K.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowy, drogą mailową, lub w telefonicznie.

4.2. W przypadku sklepu internetowego wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzenie zamówienia” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

c.) wybranej metody płatności

d.) wybranego sposobu dostawy

e.) czasu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzenie zamówienia”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NIVISCA LIMITED Sp.K. sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8 Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji klient zobowiązany jest wpłacić zadatek (dotyczy zakupu stołów, krzeseł, mebli tapicerowanych, czyli mebli wykonanych na indywidualne zamówienie).

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Zdjęcia umieszczane przy produktach służą prezentacji wskazanych na nich modeli. Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora. Na życzenie Klienta wysyłamy próbki płyt oraz tkanin obiciowych.

5.2. NIVISCA LIMITED Sp. K zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian techniczno-konstrukcyjnych w oferowanych modelach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru oraz do wycofania produktów ze sprzedaży.

5.3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

5.4. Wszystkie wymiary podano w cm. Dopuszczalna tolerancja wymiarów + / - 5cm.

5.5. Wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie (odchylenia +/- 5%).

5.6. W niektórych tkaninach zamszowych może występować efekt cieniowania, którego intensywność zależy od rodzaju i rozmieszczenia oświetlenia. Po zestawieniu pod kątem dwóch wykrojników tkanin, nawet pochodzących z tej samej linii produkcyjnej, możemy zaobserwować efekt cieniowania. Nie jest to wada i nie podlega reklamacji.

5.7. Odkształcenia nowego materaca do 2 cm głębokości są normalnym zjawiskiem i nie stanowią defektu fabrycznego.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą MEBLINE SAFE DELIVERY, HOME DELIVERY lub zewnętrznych firm kurierskich. Koszt dostawy określony jest w zakładce DOSTAWA, na stronie internetowej sklepu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3 Standardowy KOSZT DOSTAWY NIE DOTYCZY WNIESIENIA. Odbiór dostawy i wniesienie leży po stronie Klienta.

5.3. Termin realizacji zamówienia podano przy każdym produkcie. Terminy podane przy produktach nie obejmują dostaw MHD. Przy takiej formie dostawy termin realizacji może się wydłużyć.

5.4. Nasze trasy uwzględniają większą ilość zamówień, w związku z czym Klient nie ma możliwości wyboru dnia i godziny dostawy (nie dotyczy opcji MHD).

5.5. W przypadku nie odebrania mebla po wcześniejszym potwierdzeniu odbioru, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami o których poinformuje sprzedawca.

5.6. Okresy przedświąteczne (przed Świętami Bożego Narodzenia oraz przed Wielkanocą) to czas, gdzie terminy wydłużają się o 5-10 dni roboczych.

5.7. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie terminy dostawy wskazane na stronie Sklepu, są podane z tolerancją do +/- 5 dni roboczych, w zależności od terminów, na które sprzedający nie ma bezpośredniego wpływu.

5.8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wyrób nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia powinien zostać spisany protokół szkody (dotyczy firm kurierskich), lub stosowna adnotacja na dowodzie dostawy (dotyczy dostawy środkami transportu Sprzedającego), w którym będzie opisana szkoda, data i podpis kuriera/kierowcy. Brak adnotacji/protokołu może spowodować zakwalifikowanie reklamacji jako powstałej nie z winy Sprzedającego.

5.9 Meble zostają dostarczone w paczkach do samodzielnego montażu, dołączona instrukcja i niezbędne okucia.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego

b.) płatnością w systemie

c.) płatnością przy odbiorze

d.) płatnością ratalną

6.3 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 50 dni. Formularz znajduje się pod adresem www.mebline.pl/formularz-zwrotu.

7.2. Termin 50-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wówczas, gdy stan fizyczny towaru pozostał niezmieniony od dnia dostawy, tzn meble nie są złożone i wszystkie paczki są zapakowane w sposób maksymalnie zbliżony do stanu w dostawie.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a.) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb (np. wybór obicia, wybór drewna), w tym towarów z kategorii #personalizuj.

b.) towarów o szczególnych cechach, czyli zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. materac)

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Niwiska 23 E, 98-405 Galewice.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. NIVISCA LIMITED Sp.K. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres www.reklamacje.mebline.pl. NIVISCA LIMITED Sp.K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. NIVISCA LIMITED Sp.K. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NIVISCA LIMITED Sp.K. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Niwiska 24E, 98-405 Galewice, mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. NIVISCA LIMITED Sp.K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Ochrona danych osobowych

10.1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane są z należytą starannością chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

10.2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail faktury VAT.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NIVISCA LIMITED Sp.K. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NIVISCA LIMITED Sp.K. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NIVISCA LIMITED Sp.K.

11.4. Zawartość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

11.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ustawienia plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookies w celu personalizacji treści i analizy ruchu.

Niezbedne
Preferencje
Statystyka
Marketing

Możesz dowiedzieć się o plikach cookie i zmienić ustawienia dotyczące zgody na pliki cookie na naszej stronie. Tutaj także znajdziesz Politykę prywatności