Regulamin konkursu „Słodka Wielkanoc z Mebline”

1. Definicje

Organizatorem konkursu jest Firma Paweł Małys, Cieszęcin 1a, 98-400 Wieruszów, NIP EU: PL9970094503. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez Biuro Obsługi, dostępne pod numerem telefonu +48 733-780-700 (Pon. - Pt. 8.00-17.00; Sob. 8.00 - 12.00)

Fundatorem i dostawcą nagród w konkursie jest Organizator konkursu.

Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni użytkownik serwisu Facebook

- 1. Nagrody w konkursie stanowią 3x kosz prezentowy ze słodyczami. Łączna wartość nagród to 480zł. 3 (trzech) Laureatów Konkursu otrzyma po 1 koszu prezentowym.

Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

2. Czas trwania konkursu

- 1. Konkurs trwa od 11.04.2017 r. (00.00) do 18.04. 2017 r. (23.59)

- 2. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 19.04.2017 r. na stronie www.facebook.com/meblinePL Laureaci Konkursu mają 2 (dwa) dni na skontaktowanie się z Organizatorem (profil meblinePL) za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Nagrody zostaną rozesłane do laureatów konkursu w ciągu 3 (trzech) dni od daty ogłoszenia wyników.

3. Zasady konkursu

- 1. W czasie trwania Konkursu, na profilu MeblinePL na portalu Facebook dostępnym pod adresem www.facebook.com/meblinePL zostanie zamieszczony post z zadaniem konkursowym o treści:

POKAŻ NAM SWOJE PISANKI.

- 2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe można udzielać za pośrednictwem na portalu Facebook (w komentarzu pod postem konkursowym). Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko jednokrotnie. Zgłoszone odpowiedzi zostaną ocenione przez komisję konkursową, składającą się z osób wybranych przez Organizatora. Komisja oceni zgłoszone odpowiedzi, jako kryterium przyjmując przede wszystkim kreatywność Uczestników, unikatowość oraz merytoryczną prawidłowość zgłoszeń. Spośród udzielonych przez Uczestników odpowiedzi, komisja konkursowa wybierze 3 (trzy) najlepsze zdjęcia. Każdemu spośród wyłonionych laureatów zostanie przyznana 1 (jedna) Nagroda w postaci 1 (jednego) kosza prezentowego zgodnie z definicją Nagrody z pkt 1 Regulaminu.

- 3. Laureaci Konkursu mają 2 (dwa) dni na skontaktowanie się z Organizatorem (profil meblinePL) za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook w celu potwierdzenia swojej tożsamości i adresu, pod który mają zostać wysłane kosze podarunkowe.

- 4. Czas przyjęcia odpowiedzi (data dzienna i godzina) rozstrzygany jest zgodnie z rejestracją odpowiedzi na portalu Facebook.

- 5. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz udzieleniem na rzecz Organizatora nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na komercyjne posługiwanie się udzielonymi na zadanie konkursowe odpowiedziami na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, powielanie (bez ograniczeń dotyczących liczby kopii ani nośników danych), wprowadzenie do pamięci komputerów, sieci (zewnętrznych lub wewnętrznych, w tym sieci Internet) oraz publiczne prezentowanie w serwisach społecznościowych, takich jak www.facebook.com

- 6. Odpowiedzi zawierające treści w oczywisty sposób niezwiązane z celem Konkursu (w szczególności zadanym pytaniem), dyskryminujące, mogące naruszyć uczucia religijne lub poczucie przynależności narodowej lub etnicznej, a także zawierające treści wulgarne lub odnoszące się do tożsamości konkretnych osób poprzez dane identyfikujące te osoby, są wyłączone z udziału w Konkursie na mocy Regulaminu.

- 7. Uczestnik zapewnia, że udzielona przez niego odpowiedź konkursowa jest efektem jego własnej, oryginalnej, indywidualnej twórczości i że nie narusza ona praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich).

4. Wyłączenia z konkursu

- 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby, które podejmą działania zmierzające do przeciążenia systemu informatycznego Organizatora lub inne działania mające na celu rozporządzenie Nagrodami w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.

5. Dostawa Nagród

- 1. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Laureata, jest podanie aktualnych danych teleadresowych. Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora na adres podany w wiadomości prywatnej

6. Reklamacje

- 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, z dopiskiem Konkurs „Filmowe Walentynki z Mebline” na adres: Firma Paweł Małys, Cieszęcin 1A, 98-400 Wieruszów w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia przyczyny reklamacji. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Organizator w terminie 14 dni poinformuje Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

- 2. Z powodu ograniczeń czasowych, spowodowanych krótkim czasem trwania konkursu, od decyzji Organizatora odwołanie nie przysługuje.

- 3. Reklamacje dotyczące Nagrody mogą być składane przez Uczestników, w formie pisemnej, z dopiskiem Konkurs „Filmowe Walentynki z Mebline” na adres: Firma Paweł Małys, Cieszęcin 1A, 98-400 Wieruszów w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania Nagrody. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko Uczestnika i adres do korespondencji oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Organizator w terminie 14 (czternaście) dni poinformuje Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

7. Postanowienia końcowe

- 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na życzenie może również zostać wysłany na wskazany adres e-mail w formacie PDF.

- 2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego i skutecznego funkcjonowania Konkursu lub Programu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, oraz zapewnienia Nagrody laureatom w przypadku uchybień ze strony Fundatora, lub nieprzewidzianych trudności z dostarczeniem Nagrody leżących po stronie Fundatora Zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia nowego brzmienia Regulaminu na fanpage’u na stronie www.facebook.com

- 3. Organizator zobowiązuje się do przesłania pisemnego uzasadnienia wprowadzonych zmian na podany przez Uczestnika adres e - mail w przypadku stwierdzenia przez Uczestnika naruszenia jego praw lub różnicowania jego sytuacji względem innych Uczestników z powodu wprowadzonych w Regulaminie zmian.

- 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z portalem Facebook.

- 5. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników konkursu, którzy zgłaszają swój udział w konkursie jest wyłącznie Organizator konkursu, a nie portal Facebook. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

- 6. Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty wynikające z reklamacji dotyczących konkursu oraz upublicznienia konkursu za pośrednictwem portalu Facebook. Organizator zwalnia portal Facebook z takiej odpowiedzialności.

- *opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora